NIPPON KARATE DO SHOTOKAN DOJIN KAI

Skip Navigation Links.
Nippon Karate Do Shotokan Dojin Kai India
Sensei D. Vijay Kumar together with Shihan Shojun Sugiyama
Sensei D. Vijay Kumar
5° Dan Shotokan Dojin Kai
6° Dan WUKF (World Union Karate Do Federation)
#13-1-161, plot 117, Snehapuri Colony,
Sanaehnagar post,
Hyderabad 18
email: kbivijay@yahoo.co.in